Adatvédelem

A jelen Adatkezelési Szabályzat tartalmazza a www.wordpress-service.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történő adatkezelés szabályait. Szabályzatunk könnyebb megértése érdekében elsőként az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet – a továbbiakban: GDPR – 4. cikkében foglaltak alapján az alábbi fogalommeghatározásokat tisztázzuk:

 • személyes adat: „Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.” [GDPR 4. cikk 1. pont]
 • adatkezelés: “A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” [GDPR 4. cikk 2. pont]
 • adatkezelő: „Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.” [GDPR 4. cikk 7. pont]
 • adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel” [GDPR 4. cikk 8. pont]
 • az érintett hozzájárulása: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez” [GDPR 4. cikk 11. pont]

1. Adatkezelő adatai

 • Név: Biró Emese egyéni vállalkozó
 • Székhely: 1022 Budapest, Rókushegyi lépcső 9/A.
 • Postacím: 1022 Budapest, Rókushegyi lépcső 9/A.
 • Nyilvántartásiszám: 43322167
 • Adószám: 67094064-1-41
 • Adatvédelmi tisztviselő: Biró Emese
 • Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: emesebiro@goldesign.eu

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelőként az alábbi adatfeldolgozót – mint tárhelyszolgáltatót – vesszük igénybe:

 • Név: Tárhelypark Kft.
 • Adószám: 23289903-2-43
 • Cégjegyzék szám: 01-09-322570
 • Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
 • E-mail: info@tarhelypark.hu

2. Adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés időtartama

2.A. Kapcsolatfelvétel

Ha például e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk. Kezelt adatok Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. Az adatkezelés időtartama Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük. Az adatkezelés jogalapja Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

2.B. Közösségi bővítmények

A honlapon található közösségi bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha Ön az erre szolgáló gombokra kattint. A bővítmény engedélyezésével Ön kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a közösségi oldal részére történő továbbításához. Kezelt adatokról és az adatkezelés időtartamáról bővebb információ elérhető a következő linkeken: Google tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu YouTube tájékoztató: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy Az adatkezelés jogalapja Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

3. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz az érintetten kívül kizárólag az Adatkezelő és munkatársai, a Weboldal működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá. Személyes adatokat hatóság vagy bíróság részére az Adatkezelő kiadhatja pl. jogi eljárásokban, bírósági, hatósági megkeresésre, vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha az Adatkezelő úgy látja, hogy ez szükséges valamely jogszerűtlen esemény, tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha azt egyébként jogszabály előírja az Adatkezelő számára. Kérünk, hogy amennyiben velünk a kapcsolatot valamely közösségi oldalon (Facebook, LinkedIn, Behance) keresztül veszi fel, úgy ezen közösségi oldalak adatvédelmi szabályzatát is vegye figyelembe és ismerje meg azok tartalmát, ugyanis nincs befolyásunk a külső weboldalak adatgyűjtésére, így azért nem vállalunk felelősséget. Az ilyen külső weboldalakon megadott adatok védelméért és titokban tartásáért nem vállalunk felelősséget.

4. Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

 • Érintett az Adatkezelőhöz a GDPR III. fejezete alapján az alábbi jogok érvényesítése okán fordulhat:
 • a személyes adatokhoz történő hozzáférési jog érvényesítésekor, – a személyes adatainak helyesbítéséhez való jog érvényesítésekor,
 • a személyes adat törléséhez való jog (elfeledtetéshez való jog) érvényesítésekor,
 • az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesítésekor,
 • a személyes adat kezelésének tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok érvényesítésekor,
 • adathordozhatósághoz való jog érvényesítésekor

A kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal az Adatkezelő meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 12. cikk (3)]. Ha az érintett elektronikus úton (email-ben) nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha az érintett ezt másként (pl. postai úton) kérte. Ebben az esetben kérjük ezt a kérelemben szíveskedjék feltüntetni. Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre [GDPR. 12. cikk (4)]. Felhasználó a GDPR VIII. fejezete szerint az alábbi jogorvoslati lehetőségeket veheti igénybe: I. Jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóság előtt: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Weboldal címe: http://www.naih.hu, E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu II. Az érintett jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság jogilag kötelező erejű döntésével szemben. III. Érintett közvetlenül bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megsértette a GDPR-ban foglalt jogait. Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Érintett a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info.tv.) foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő a GDPR 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a Felhasználó adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, illetve meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek a GDPR, az Infotv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések, annak hatályba lépését követően alkalmazandók. Jelen Adatkezelési tájékoztató magyar és angol nyelven készült. Amennyiben a két nyelven elkészített tájékoztató rendelkezései kapcsán vita merülne fel, úgy a magyar nyelvű Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

5. Záró rendelkezés

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatok valódiságáért az az érintett felel, aki azt az Adatkezelő részére megadta. Amennyiben nem a saját személyes adataidat vagy téves adatot/személyes adatot ad meg, úgy köteles a harmadik személynek Adatkezelővel szemben támasztott igényérvényesítése esetén az Adatkezelőt teljeskörűen mentesíteni. Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy végzi, hogy biztosítja az adatok védelmét. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A jelen Adatkezelési Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR-ban foglaltak az irányadók. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések, annak hatályba lépését követően alkalmazandók. Jelen Adatkezelési szabályzat hatályba lépésének napja: 2018. május 25.

Biró Emese Adatkezelő